lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งเลขพัสดุ มี.ค. 2560 | Track & Trace March 2017

เจ้าของร้าน

ลูกค้าสามารถ ตรวจสอบเลขพัสดุ ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

1.สำหรับลูกค้าที่สั่งผ่านหน้าเว็บไซต์
- เมนู SEARCH TRACK ซ้ายมือ โดยกรอก order id หรือ e-mail ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
- ตรวจสอบเลขพัสดุทั้งหมด คลิกที่นี่

2.สำหรับ ลูกค้าที่สั่งผ่านทางช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ในกระทู้นี้ค่ะ โดยกด Ctrl+F แลวพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้าคะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

1/3/60

อัญชนา วงค์ละคร

RK357010330TH

อรวิภา สกุลทวีธรรม

RK357010343TH

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

2/3/60

พายุพัฒน์ จีนพ่วง

ER452775736TH

ดรุณี นิ่มทองคำ

ER452775740TH

ศิริพร ถาวรสาร

RK357010357TH

ทวิชกานต์ อรัญสาร

RK357010365TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

6/3/60

อรพรรณ เกษรบัว

ER452775775TH

แพรพลอย เหมือนสวัสดิ์

ER452775798TH

เดือนเพ็ญ สุธีเจริญกุล

ER452775807TH

รสชง แย้มบุญยิ่ง 

ER452775815TH

นีลนุช พิมพันธุ์

RK357010374TH

วัชราพร โกธรรม

RK357010388TH

ปิยะนุช คันศร

RK357010405TH

นาฏยา วรรณโชติ

RK357010414TH

จิติมา สมบัติหิรัญวงศ์

RK357010428TH

พรรณนภัส ปัจจังคะตา

RK357010431TH

วยุรี ศรินนภากร

RK357010459TH

ทิพย์วารี เทียบแก้ว

RK357010462TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

7/3/60

บุษยา พุทธชาติภิญโญ

ER452775824TH

วรพนิต ทัพสิทธิ์

ER452775838TH

ภัทรนิษฐ์ ลวสินอาภรณ์

ER452775841TH

วสุรัตน์ กตะศิลา

RK357010391TH

นรินทรา กุลเขมานนท์

RK357010445TH

ปิยนุช  ญาณผาด 

RK357010476TH

ผกาวรรณ ศรีวรรธนะ

RK357010480TH

ภัทรสุดา อรุณสินประเสริฐ

RK357010493TH

เขมิกา  จุลวิริยะประพันธ์

RK357010502TH

นรินทร์ทิพย์ ทองโชติ

RK357010516TH

ปราณี ฉายทองจันทร์

RK357010520TH

ณัทภร พูลเสม

RK357010533TH

อุทัยวรรณ อามาตรมนตรี

RK357010547TH

ปริยานันท์  หาญสวัสดิ์

RK357010555TH

ชลธิชา จันวัน

RK357010564TH

พิชัยยุทธ สุวรรณโชติ

RK357010578TH

กุลธิดา เสนานุช

RK357010581TH

กฤษณะ ปราณี

RK357010595TH

จุฑามาศ ภัทรโอฬาร

RK357010604TH

กมลรัตน์ ใต้โพธิ์

RK357010618TH

สราวุฒิ จิตรมั่น

RK357010621TH

ศิริลักษณ์ วาสประไพ

RK357010635TH

จีราภรณ์ สังข์เพ็ชรัตน์

RK357010649TH

วนิดา รัตนะวรรณ์

RK357010652TH

เอมิกา เคโรมิสัน

RK357010666TH

จิราภรณ์ เย็นสำราญ

RK357010670TH

พีนัต พันธรักษ์

RK357010683TH

ศิริพร หล่มวิสัย

RK357010697TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

8/3/60

อภิชา จิตพิศุทธิ์ 

ER452775855TH

มัตติกา ผลบุตร

ER452775869TH

ธนาพร นุ่นลอย

ER452775872TH

ชนารดี ขวัญอ่อน

ER452775930TH

กฤตยา ศรียางคุย

ER452775886TH

ทิพวรรณ นินละพัต

ER452775890TH

นุชนาถ จิรผาตินาถ 

ER452775909TH

กัญญารัตน์ 

ER452775912TH

อรอนงค์ ฉายานนท์ 

ER452775926TH

นิตยา บุญเสริม

RK357010706TH

กฤติยา จิ้วไม้แดง

RK357010710TH

ศุภิสา ธิติธำรงชัย

RK357010723TH

เดือนเพ็ญ สุธีเจริญกุล

RK357010737TH

เอื้อการย์ เจริญสว่าง

RK357010745TH

ปิยะนุช คันศร

RK357010754TH

วรวีร์ สวนกูล

RK357010768TH

ดวงใจ ฉิมทิน

RK357010771TH

นงลักษณ์ ตั้งเพชรรัตน์

RK357010785TH

นภัสสร เพชรจิรพงศ์

RK357010799TH

ฟ้ามุ่ย ปิยชนานนท์

RK357010808TH

วรินทร ปัทมภาส

RK357010811TH

อรวรรณ กิตติณัฐกุล

RK357010825TH

ศิริลักษณ์ วาสประไพ

RK357010839TH

อัจฉรา ผาดี

RK357010842TH

 มาลี องอาจวุฒิวงศ์

RK357010856TH

ภูรี​ พงษ์เฉลิม

RK357010860TH

อรปรีญา ชนนิยม

RK357010873TH

ณัฐวิทย์ คูณรักษา

RK357010887TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

9/3/60

สิริรัช สีสด

ER452775943TH

สุดารัตน์ สิทธิประสงค์

ER452775957TH

กมลวรรณ รักครุฑ

ER452775974TH

สุภิญญา อ่อนส้มกิจ

ER452775988TH

วัลลภ โปร่งทอง

RK357010895TH

วิมาลย์ บัวเรือง

RK357010900TH

กมลทิพย์ ขุนสูงเนิน 

RK3570109130TH

ลิขิต วงศ์คำ

RK357010927TH

นลิน กมลชัยวานิช 

RK357010935TH

ชนันท์กานต์ เกตุตรง

RK357010944TH

ฐิติชญาน์ วัชรชัยจรัสพร

RK3570109580TH

ศรัณย์พร คงเจริญ

RK357010961TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

10/3/60

วัชญ์ธนดล นิชมนเลอโรจน์

ER452775991TH

ญาณิศา ใสแสง

ER452776008TH

ชุติปภา บรรจง

ER452776011TH

ธนัทกัญญ์ มุสิสิริวัฒน์

RK357010975TH

เสาวลักษณ์ ชูกิตติอำพร

RK357010989TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน

13/3/60

วิพาณี เสือสกุล

ER452776025TH

วรารัตน์ พริ้งเพริด

ER452776039TH

บ้านพักกรรณิการ (มาม่า)

ER452776042TH

เกศราพร เอี่ยมอนุพงษ์

ER452776056TH

ทัศน์พล อธิดมเสรณี

ER452776060TH

กมลชนก บุญแก้ว

ER452776073TH

กฐิน บรมสุข

RK357010992TH

ศศิยานันท์ เกตุแก้ว

RK357011009TH

กาญจนา 

RK357011012TH

กัมปนาท อุดมเชียร

RK357011026TH

เดือนเพ็ญ สุธีเจริญกุล

RK357011030TH

นคร ดีมั่น

RK357011043TH

อาทิมา ศรีบัวเอี่ยม

RK357011057TH

สุนิสา พึ่งเอี่ยม

RK357011065TH

ภัทรวดี หวังชื่น

RK357011074TH

เกศราภรณ์ บิลหมาน

RK357011088TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน

14/3/60

ภรณ์นภัส คงแย้ม

ER452776113TH

ชษิตา ศรีโรจนรัตน์

RK357011091TH

สุพิชชา สนทราพรพล 

RK357011105TH

นรีอร พุทธวรรณ

RK357011114TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน

15/3/60

เชาวลิต ทองนพคุณ

ER452776127TH

กรรัชญ์ ออสุวรรณ์

ER452776135TH

จันทร์เพ็ญ พลไชยขา

ER452776175TH

รตนพร พุฒิวราชัย

ER452776189TH

ธนัญญา โพธิ์เงิน

ER452776192TH

ฉัตรชัย วงษ์พินิจ

RK357011128TH

ปิยะวัฒน์ บัวจีบ

RK357011131TH

 

1
2
3
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 23 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ร้านPetsJunG (เพ็ทจัง)
ร้านPetsJunG (เพ็ทจัง)
www.petsjung.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Flag Counter
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก